logo duikvereniging Picasso logo duikvereniging Picasso

Picasso

duiken en fotograferen

Klik een locatie aan op het kaartje

Shaab El Erg

De meest noor­de­lij­ke duik­plaats voor de mee­ste dag­bo­ten van­uit Hurghada. Dit is een reus­ach­tig hoef­ijzer vor­mig rif met ver­schil­len­de duik­plaat­sen aan bei­de kan­ten. Het noor­de­lijke punt is ge­naamd Manta point owv zijn man­tas die er ge­du­ren­de be­paal­de tij­den van het jaar ge­signa­leerd wor­den. Bin­nen de la­gune heb je ver­schil­len­de ko­raal­rug­gen, to­ren­tjes en dol­fij­nen. Het is niet on­ge­woon dat dui­kers hier met dol­fij­nen gaan snor­ke­len.

pijltje omhoog

Gota Shaab El Erg

Aan de west­kant van het gro­te Shaab El Erg is er de be­ken­de Gotta. De­ze plaats krioelt van het le­ven, een­hoorn­vis­sen, schor­pioen­vis­sen, baar­zen, mure­nen, rog­gen en heel re­gel­matig een schild­pad en/of dol­fij­nen.

pijltje omhoog

Shaab Abu Nugar

Dit rif ziet eruit als een grote "T". Een on­diep pla­teau in het wes­ten met ver­schil­len­de 'ergs' en twee goe­de plaat­sen om te dui­ken ge­naamd Gotta Abu Nugar en Shaab Iris. Aan de noord­kant zijn er 3 kleine 'ergs' die prach­tig zijn. De­ze plaat­sen heb­ben heel mooie ko­raal­tui­nen met veel onder­water­leven.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Umm Qamar (27°21.155'N, 33°54.550'E)

Dit off­shore ei­land biedt mooie dui­ken aan bei­de kan­ten. Het zui­den heeft een pla­teau waar ook de aan­leg­plaat­sen zijn. Mees­tal start je je duik hier rich­ting oos­ten naar de drop-off en van daar ver­der noor­den langs de steil­wand. Zeer snel merk je 3 ko­raal­to­rens die niet ver van el­kaar af­lig­gen. Na ver­ken­ning van dit ge­bied keer je terug met de stro­ming mee rich­ting pla­teau. Soms or­ga­ni­seert men de duik en­kel op het pla­teau waar je veel zach­te ko­ra­len vindt, hier heb je kans om een schild­pad te zien, vooral wan­neer je rich­ting wes­ten gaat. Je kan na­tuur­lijk ook stro­mings­dui­ken ma­ken aan de west- of oost­kant. De noord­kant heeft een "halg" (in­ke­ping in het rif waar men de boot kan aan­leg­gen), hier kan je en­kel bij goed weer dui­ken. Deze plaats is een steil­wand­duik waar­in de ver­schil­len­de sple­ten en grot­jes veel on­der­water­leven heb­ben.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Shaab Ruhr Umm Qamar
(27°11.550'N, 33°54.550'E)

Be­te­kent het 'uit­steek­sel van Umm Qamar'. Dit rif ligt op 1 km van Umm Qamar en is de top van een echte on­der­zee-berg. De rif­wand valt naar een diep­te van 15 m aan de west­kant en heeft veel sple­ten en grot­jes met baar­zen en glas­vis­jes. Hier loopt het pla­teau snel af naar 30 m met de drop-off wat ver­der. Aan de oost­kant, waar je een mooie stromingsduik kan doen, is het wat stei­ler en ge­mid­deld die­per. Het he­le ge­bied biedt prach­tige steil­wand­dui­ken aan en er is een vrij gro­te kans om een grij­ze rif­haai te zien. De zuid-oost­kant heeft zelfs een wrak van een Egyp­ti­sche pa­trouil­le­boot dat ook de moei­te waard is.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Careless Reef (27°18.700'N, 33°56.200'E)

Vlabij Shaab Ruhr Umm Qamar ligt Care­less Reef dat be­staat uit 2 grote 'ergs' die op­rij­zen van­af het gro­te pla­teau. Het ge­bied is on­be­schermd en kan en­kel be­reikt wor­den bij goed weer. De op­per­vlak­te­stro­ming komt mees­tal van­uit het noor­den maar on­der­wa­ter is ze vrij on­voor­spel­baar. In het noor­den is er de drop-off en het zui­den heeft een lang­zaam af­lo­pen­de bo­dem met ver­schil­len­de ko­raal­to­rent­jes. Het he­le ge­bied heeft veel gro­te mu­re­nen en soms vindt je er een wit­tip rif­haai. In de zeer vroe­ge mor­gen kan er zelfs een hamer­haai langs­ko­men.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Torfa Fanus (East)

Dit smal­lere rif heeft een gro­te kal­me la­gune, een mooie plaats om de twee­de duik van de dag te doen. De la­gune en de hele zuid­kant is niet echt in­te­res­sant maar aan de oost­kant heb je een ko­raal­tuin die barst van het le­ven. Er zijn 3 grote prach­ti­ge ko­raal­to­rens die je kan ge­brui­ken als oriën­ta­tie­pun­ten bin­nen de­ze tuin, vooral de twee­de to­ren is niet te mis­sen, hier zie je hon­der­den glas­vis­jes in een klein grot­je. Wan­neer je ver­der gaat kom je aan de noord­kant van het rif waar je gor­go­nias kan be­won­de­ren en prach­tige ko­ra­len. Tegen dan is het tijd om te­rug te ke­ren om dan je duik te ein­di­gen op de 1ste 'erg'. Kijk ook uit naar dol­fij­nen want die ko­men hier vaak voor.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Fanus West

De andere zij­de van Fanus heeft twee gro­te ko­raal­to­rens en ver­schil­len­de klei­nere to­ren­tjes ver­der naar het wes­ten. Je kan het rif rechts hou­den en de ko­raal­tuin ver­ken­nen waar veel jacks zijn. Als je nog veel ener­gie hebt kan je 50 m ver­der zwem­men naar de verste 'erg' die ook de moeite is. Op­nieuw, hier uit­kij­ken voor dol­fij­nen want die ko­men hier vaak voor.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Wrak van de El Minya (Haven wrak)

Een Egyp­ti­sche mijnen­veger ge­zon­ken door de Israë­lische lucht­macht in 1969. Ze ligt op 30 m op een rots­achti­ge bo­dem. De stro­ming is mees­tal sterk aan de op­per­vlak­te maar bij­na on­be­staan­de op de bo­dem. Het zicht kan wat min­der zijn. Rond het wrak ligt het nog vol met ge­la­den mu­ni­tie dus op­ge­past. Het wrak is 70 m lang met het gat van de raket­in­slag op de stuur­boord­zij­de. Hier kan je je la­ten in­zak­ken maar ga niet ver­der naar bin­nen, het wrak is te on­sta­biel voor ver­dere ver­ken­ning. Er is niet veel ko­raal­groei maar vooral in de ver­schil­len­de ope­ningen vind je on­der­water­leven met een zeer gro­te ane­moon bin­nen het gat van de raket­in­slag. Ook vleer­muis­vis­sen ko­men vaak voor rond de af­daal/op­stijg­lijn.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Umm Dom (Stoney Beach)

Hier valt de steile klif aan de noord-oost kant van het Big Giftun ei­land ver­der on­der water. De rif­wand gaat eerst recht naar 12 m en loopt dan ge­sta­dig af naar 27 m waar de drop-off is. Het mees­te le­ven be­vindt zich bo­ven de 15 m. Hal­ver­wege de af­lo­pen­de bo­dem on­der de boot ligt er een gro­te ko­raal­blok dat lijkt op een gro­te krop sla. In 'the blue' zie je fusi­liers en ver­schil­len­de soor­ten snap­pers tegen de rif­wand. Elk jaar wordt hier ook wel een paar keer een wal­vis­haai ge­zien.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Shaab Sabina

Dit rif strekt zich uit aan de oost­kant van Giftun Kebira en heeft een ko­raal­tuin dat 300-400 m lang is. De bes­te ma­nier om de­ze duik te ma­ken is als een stro­mings­duik. Dit is een van de bes­te ko­raal­tui­nen van Hurghada met on­ge­loof­lijk veel soor­ten vlin­der­vis­jes, snap­pers, een­hoorn­vis­sen en zelfs net voor en tij­dens de zo­mer­maan­den kan er hier een wal­vis­haai ge­zien wor­den.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Small Giftun (27°11.030'N, 33°58.530'E)

Hier kan je ver­schil­len­de pracht­dui­ken ma­ken, vooral de stro­mings­dui­ken Big Giftun drift met zijn gor­gonia­bos en Erg Somaya met zijn won­der­lijke ko­raal­to­rens zijn on­ge­loof­lijke dui­ken.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Abu Ramada Island (27°09.784'N, 33°59.046'E)

Twee klei­ne ei­lan­den vol­le­dig om­ringd door een rif. De noord­kant heeft een pla­teau vol­le­dig be­groeid met zach­te en har­de ko­ra­len. Het is een ma­gi­sche duik die het bes­te als stro­mings­duik wordt uit­ge­voerd. Aan de oost­kant heb je Erg Abu Ramada, met 4 ko­raal­to­rens en een ko­raa­ltuin ten noor­den er­van waar je regel­ma­tig schild­pad­den kan zien. De zuid­kant staat in sterk con­trast met de an­de­re kan­ten van het ei­land. Je vindt er wei­nig be­groeiing maar wel veel soor­ten vis­sen.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Gota Abu Ramada (27°08.340'N, 33°57.196'E)

Betekent letterlijk "Stuk van Abu Ramada", 500 m breed, 12-15 m diep waar je prachtige duiken kan maken aan beide kanten. Deze populaire plaats wordt ook het 'aquarium' genoemd owv zijn immens grote verscheidenheid aan rifvissen, scholen van vlindervissen, diklipvissen, snappers en een krokodilvis op bijna elke duik. Niet vergeten de grote koraaltorens te bezoeken aan de westkant. Iets ten westen van dit grote rif ligt er een zeer mooie verborgen koraaltuin op 15-18 m. Deze plaats kan echter enkel bereikt worden bij goed weer.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

El Aruk

El Aruk is een gro­te rij van ko­raal­to­rens op 10-15 m diep­te waar soms een vrij ster­ke stro­ming staat. Het is hier soms moei­lijk te na­vi­ge­ren dus een kom­pas is han­dig op de­ze duik. Het he­le ge­bied is de thuis van dik­lip­vis­sen, rog­gen, schor­pioen­vis­sen en jonge na­po­leons en alle to­rens wor­den be­dekt door wol­ken van fel­rode an­thias. Een van de to­rens wordt El Aruk Macroom (gro­te barst) ge­noemd, owv de grot die vol met glas­vis­jes en ver­schil­len­de ko­raal­dui­vels zit.

pijltje omlaag
pijltje omhoog

Ras Disha

De meest zui­de­lij­ke rif­fen van Hurghada zijn Ras Disha en Abu Hashish. Ras Disha is een groot rif dat zich uit­strekt langs de kust. Het heeft een ko­raal­tuin met to­ren­tjes aan de zuid­kant van de vuur­to­ren en die­pere duik­ge­bie­den rich­ting noor­den. Hier zie je regel­ma­tig een na­po­leon, bar­ra­cuda, ver­schil­len­de alen en soms zelfs een manta.

Abu Hashish

Een mooie ko­raal­tuin met la­gune en aan de oost­kant een in­druk­wek­ken­de drop-off. Hier vindt je ge­re­geld een schild­pad, rog­gen en mu­renen. Een mooie stro­mings­duik kan ge­maakt wor­den langs de oos­te­lijke wand. Kijk uit voor gro­tere vis­sen in 'the blue'. Alle diep­ten zijn hier moge­lijk.

afbeelding van maanvis afbeelding van een keizersvis afbeelding van een keizersvis